EN  |  FR

Privacy

Questi BVBA – Privacybeleid

 

1. Omtrent Questi BVBA

Questi BVBA (“Questi”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Winkelomseheide 233 te 2440 Geel (België).
Het BTW-nummer van de vennootschap is BE0849.774.042.

Questi is een onderneming die software heeft ontwikkeld die scholen, het lerarenkorps en iedereen die van dichtbij bij leerlingen en leeromgevingen betrokken is de mogelijkheid biedt om op een veilige wijze leerlingenfiches aan te maken, te beheren en te consulteren. Deze software wordt via een beveiligd platform door Questi aan geautoriseerde gebruikers ter beschikking gesteld in het kader van een “Software-as-a-Service”-dienstverlening.

 

2. Autorisatie van gebruikers

Enkel en alleen een school die een overeenkomst heeft gesloten met Questi kan een gebruiker autoriseren om toegang te krijgen tot, gegevens te verwerken, delen en uitwisselen met andere geautoriseerde gebruikers van deze school via één of meerdere platformen die door Questi worden ter beschikking gesteld.

Questi staat in dit verband enkel in voor het aanmaken, aanpassen en verwijderen van administratieve gebruikers. Het aanduiden van deze administratieve gebruikers behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van iedere individuele school.

De Questi-platformen laten deze administratieve gebruikers toe om zelf andere geautoriseerde gebruikers uit te nodigen gebruik te maken van de desbetreffende Questi-platformen. Vervolgens kunnen zij aan deze gebruikers bepaalde rechten toewijzen (toevoegen, consulteren, wijzigen, verwijderen).

Questi bepaalt niet wie wel en wie geen toegang krijgt tot een bepaald platform, omgeving binnen dit platform of individuele leerlingenfiche. Dit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de school die gebruik maakt van de Questi-platformen.

Iedere gebruiker zal evenwel, alvorens te worden toegelaten tot het gebruik van één of meerdere Questi-platformen, de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Questi dienen te aanvaarden. Questi verwijst in dit verband bovendien naar haar gedragscode (https://www.questi.com/benl/deontologische-code/) die door haar medewerkers werden onderschreven.

In uitzonderlijke gevallen, zoals maar niet beperkt tot de situaties vermeld in de gebruiksvoorwaarden van de respectieve Questi-platformen, kan Questi wel de toegang van één of meerdere gebruikers tot haar platformen tijdelijk of definitief ontzeggen of beperken.

 

3. Rollen en verantwoordelijkheden van Questi

De verantwoordelijkheid van Questi beperkt zich tot het operationeel en technisch beheer van de Questi-platformen. De gegevens waarover Questi beschikt zijn enkel deze gegevens die door geautoriseerde gebruikers via de platformen van Questi werden verwerkt.

Niettegenstaande Questi verschillende modules ter beschikking stelt om het gebruik van haar platformen voor scholen en gebruikers te vergemakkelijken, bepaalt Questi niet voor welke doeleinden en met welke middelen gebruikers gebruik kunnen maken van haar platformen. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de school waarmee Questi een overeenkomst heeft gesloten.

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een geautoriseerd gebruiker die tevens de verantwoordelijke is van een school waarmee Questi een overeenkomst heeft gesloten, zal Questi niet overgaan tot het consulteren, aanpassen, ordenen, updaten en/of verwijderen van deze gegevens.

Questi zal geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij zij hiertoe wettelijk of contractueel verplicht is. Hiervoor doet Questi een beroep op gespecialiseerde derde ondernemingen die de technische en veilige werking van de Questi-platformen verzekeren.

 

4. Rechten van betrokkenen

Gelet op het feit dat Questi verwerker is van gegevens die door de school waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten op één of meerdere van haar platformen worden geplaatst, gewijzigd en/of verwerkt, zal Questi enkel en alleen deze handelingen verrichten waartoe zij schriftelijk door de betrokken school – handelend als verwerkingsverantwoordelijke – wordt verzocht, en in de mate dat dergelijk verzoek technisch gezien tot uitvoering kan worden gebracht.

Recht om vergeten te worden: Questi biedt de mogelijkheid aan geautoriseerde gebruikers om in de administratie-omgeving aan te geven dat hun gegevens worden gewist.

Dergelijke verwijdering houdt in dat enkel en alleen de gegevens vervat in het gebruikersprofiel zal worden gewist, en niet noodzakelijk de gegevens die met de gebruiker in kwestie gelinkt is. Zo zal de naam van een leraar die een bepaald rapport voor een leerling heeft opgesteld of hiertoe heeft bijgedragen niet worden gewist uit het rapport zelf, tenzij de school dat het rapport heeft uitgereikt hiertoe andere maatregelen heeft genomen. Ook bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens die betrekking hebben op de gewiste gebruiker in de systemen van Questi verwerkt blijven wanneer deze niet door de school die de desbetreffende gebruiker heeft aangemaakt werden gewist. De school in kwestie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Recht om verwerking van persoonsgegevens te beperken: Questi kan enkel overgaan tot het beperken van verwerking van bepaalde persoonsgegevens in de mate dat (i) de functionaliteit van haar platformen dit toelaat, indien (ii) dit de werking van haar platformen niet beperkt, en (iii) dit de integriteit van andere gegevens die op haar platformen worden verwerkt – zoals door de desbetreffende school ter beschikking gesteld – niet aantast.

Ook hier is het de school in kwestie die verantwoordelijk is en blijft voor de verwerking van deze gegevens. Gelieve u dan ook te wenden tot de school om verdere informatie te bekomen aangaande de gegevens die door de school worden verwerkt, alsook de wijze waarop zij deze verwerkt.

 

5. Technische maatregelen

Questi heeft de nodige technische maatregelen genomen teneinde de probabiliteit en de impact van een eventueel datalek te voorkomen en, indien dit risico zich zou manifesteren, te beperken.

Deze maatregelen bestaan onder andere uit, maar niet beperkt tot:

●      fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

●      logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

●      organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

●      steekproefsgewijze controle op naleving beleid;

●      beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL)-technologie;

●      een beveiligd intern netwerk;

●      doelgebonden toegangsbeperkingen;

●      controle op toegekende bevoegdheden.

 

6. Gedragscode

Behoudens uitzonderlijke gevallen, zullen Questi en haar medewerkers te allen tijde gehouden zijn te handelen conform de gedragscode die terug te vinden is op https://www.questi.com/benl/deontologische-code/.

Enkel en alleen de zaakvoerders van Questi hebben het recht om in navolging van een gefundeerd en beargumenteerd schriftelijk verzoek van het schoolhoofd of directeur van een school waarmee Questi een overeenkomst heeft gesloten van deze gedragscode af te wijken.

 

Veiligheid

Veiligheid begint bij jezelf

Kies je wachtwoord verstandig, schrijf het nergens op, en log uit voor je de computer verlaat.

 

Onze servers

De servers van Questi staan in 1 van de meest performante datacenters in Europa.

Deze ondergrondse ruimtes zijn individueel geklimatiseerd en hebben individuele veiligheidsvoorzieningen voor brand.

Elke 24 uur wordt van het volledige systeem een back-up genomen. Die back-ups worden 30 dagen bewaard en zijn tot op detailniveau terug te halen.

De servers worden met verschillende tools 24/7 gemonitord.

 

Het protocol

Als je naar Questi.com surft (zoals nu dus) zal je in de adresbalk van je browser een slotje zien staan. Dat wil zeggen dat je

  • zeker weet dat je niet op een website zit die Questi probeert te imiteren (zgn. phishing)
  • de verbinding tussen je computer en de questi-servers beveiligd is. De informatie die tussen je computer en de server uitgewisseld wordt, is gecodeerd.

 

De applicatie

Bij elke "server request" gebeuren een groot aantal checks.

Server requests zijn bvb:

  • je probeert een pagina te bereiken
  • je wil informatie bewaren
  • je klikt op een knop waarbij je bijkomende informatie vraagt

De veiligheidscontroles die exact gebeuren kunnen we, net omwille van de veiligheid, hier niet prijsgeven, maar het zijn er veel.

Bovendien hangen de controles af van het soort request dat je maakt: de fiche van een kind bekijken is gewichtiger dan het adres van je school bekijken.

We vertrekken altijd vanuit de veronderstelling dat de handeling verboden is, en pas als alle lichten op groen staan wordt de handeling uitgevoerd.

 

De logging

Elke handeling die een gebruiker doet op het platform wordt bijgehouden. Dat laat ons bvb toe om bij problemen je pad te volgen, of om pogingen tot fraude te achterhalen.

Deze logging wordt 30 dagen bijgehouden en is bijzonder gedetailleerd.

Contact

Benieuwd? Neem vandaag nog contact op met Questi en laat je verrassen door de meest performante software oplossing voor het onderwijs.

014 70 71 00

info@questi.be

Questi bv
Winkelomseheide 233 bus 8
2440 Geel
BE 0849 774 042

Questi Team

Questi wordt gedreven door een passie voor het onderwijs. Dat is de gemene deler bij al onze teamleden. Benieuwd wie wat doet?

Ontdek het team

Privacy

De vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens die op het Questi platform gezet worden zijn een absolute prioriteit voor Questi. Met een duidelijk privacy-beleid en een deontologische code voor het Questi-team.

Meer over privacy en veiligheid